Bài giảng Quản trị chiến lược: Tuần 1 - Lê Mạnh Đức

Bài giảng "Quản trị chiến lược: Tuần 1" trình bày các định nghĩa chiến lược, câu chuyện của Walt Disney, quá trình quản trị chiến lược, lợi thế cạnh tranh, chiến lược như một quá trình phát sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận