Bài giảng Quản trị chiến lược: Bài 2 - Tổ hợp GD TOPICA

Bài 2: Phân tích môi trường bên ngoài, nội dung bài học này tìm hiểu về: Khái niệm và cấu trúc môi trường bên ngoài của doanh nghiệp; Tác động của các lực lượng môi trường vĩ mô thông qua phân tích mô hình PESTEL: Chính trị - Kinh tế - Xã hội Công nghệ - Sinh thái - Luật pháp; Khái niệm và các tiêu chí phân loại ngành kinh doanh, đặc điểm các giai đoạn trong chu kỳ sống của ngành; Mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh, các nhóm chiến lược, các yếu tố thành công chủ yếu trong ngành kinh doanh; Các công cụ phân tích và đánh giá môi trường bên ngoài.

Từ khóa: Mô hình PESTEL, Môi trường kinh doanh, Quản trị chiến lược, Bài giảng quản trị chiến lược, Lý thuyết quản trị, Phân tích môi trường bên ngoài

pdf 18 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/02/2017 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận