Bài giảng Quản lý môi trường ( TS Đinh Thị Hải Vân) - Chương 3

Công cụ quản lý môi trường là tất cả các biện pháp (luật, chính sách, kỹ thuật, kinh tế), phương tiện (tuyên truyền, giáo dục), được chủ thể quản lý sử dụng, tác động vào đối tượng quản lý, nhằm đạt được các mục tiêu quản lý.
Đăng nhập để bình luận