Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Bài 4.1 - Vũ Thị Dương

Bài 4.1 trình bày về các nội dung liên quan đến mô hình khái niệm. Bài giảng tập trung xem xét các vấn đề sau: Tìm kiếm lớp; tìm kiếm thuộc tính, thao tác lớp; tìm kiếm các loại quan hệ giữa các lớp; biểu diễn biểu đồ lớp và gói; biểu diễn đồ họa các thuộc tính của thuộc tính, thao tác trong lớp; biểu diễn các thuộc tính cho quan hệ giữa các lớp. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận