Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 5 - ThS. Lê Văn Hòa

Các nội dung chính trong chương 5 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp của bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh trình bày ý nghĩa, mục đích và nội dung phân tích tình hình tài chính và phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích các tỷ số chủ yếu.