Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 5 - ThS. Lê Văn Hòa

Các nội dung chính trong chương 5 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp của bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh trình bày ý nghĩa, mục đích và nội dung phân tích tình hình tài chính và phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích các tỷ số chủ yếu.
Đăng nhập để bình luận