Bài giảng: Ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí là:
sự thay đổi lớn trong thành phần không khí
hoặc có sự xuất hiện các khí lạ
làm cho không khí không sạch, có sự tỏa mùi,
giảm tầm nhìn xa, gây biến đổi khí hậu, gây
bệnh cho con người và sinh vật.Định nghĩa bụi Bụi là tập hợp nhiều hạt có kích thước bé, tồn tại lâu trong không khí dưới dạnh bụi bay, bụi lắng và các hệ khí dung nhiều pha gồm hơi,...
Đăng nhập để bình luận