Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin: Phạm Thị Hằng

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác -Lênin, khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin, đối tượng; mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Từ khóa: Nguyên lý Mac - Lênin, Triết học Mác - Lênin, Chủ nghĩa Mac - Lênin, Chủ nghĩa duy vật biện chứng, Vật chất và ý thức, Phép biện chứng duy vật

pdf 77 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:227 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 40

Đăng nhập để bình luận