Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin: Chương 2 - TS. Ông Văn Nam

Chương 2 Phép biện chứng duy vật thuộc Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin nhằm trình bày về các hình thức cơ bản của phép biện chứng duy vật, những đặc trưng của phép biện chứng duy vật. Phép biện chứng…là môn khoa học về những quy luật phổ biến của vận động và phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy.
Đăng nhập để bình luận