Bài giảng Nguyên lý kế toán (GV. Vũ Hữu Đức) - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất

Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất, mục tiêu sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Trình bày những đặc điểm của hoạt động sản xuất trong các doanh nghiệp, giải thích các bộ phận cấu thành giá thành sản phẩm, trình bày cách thức tính toán giá thành của một doanh nghiệp sản xuất theo đơn hàng và sản xuất hàng loạt.
Đăng nhập để bình luận