Bài giảng Nguyên lý kế toán (GV. Vũ Hữu Đức) - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính, mục tiêu sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Giải thích được các nguyên tắc kế toán áp dụng trong việc xác định lợi nhuận trong một thời kỳ, thực hiện các bút toán điều chỉnh và khóa sổ cơ bản, sử dụng bảng cân đối tài khoản điều chỉnh để hoàn thành chu trình kế toán.
Đăng nhập để bình luận