Bài giảng: Một số vấn đề cơ bản của kiểm toán

Kiểm toán là quá trình mà theo đó một cá nhân độc lập, có thẩm quyền thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin số lượng có liên quan đến một tổ chức kinh tế cụ thể nhằm mục đích xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa các thông tin số lượng đó với các chuẩn mực đã được xây dựng. (p.9)

Từ khóa: Bài giảng, Phân biệt kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước, kiểm toán nội bộ, kiểm toán báo cáo tài chính, chuẩn mực kiểm toán

doc 34 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận