Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 7: Chiến lược cấp công ty

Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 7: Chiến lược cấp công ty. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Hiểu được ý nghĩa của chiến lược cấp công ty, biết các chiến lược cấp công ty thông dụng, biết cách áp dụng các chiến lược cấp công ty.
Đăng nhập để bình luận