Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 10: Kiểm tra chiến lược

Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 10: Kiểm tra chiến lược. Sau khi học xong chương này người học có thể: Biết quy trình để thực hiện kiểm tra chiến lược, biết các loại hình kiểm tra chiến lược, biết các tiêu chí để kiểm tra chiến lược.
Đăng nhập để bình luận