Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 5 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tổ chức kế toán hoạt động đầu tư tài chính, trình bày và công bố thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo
Đăng nhập để bình luận