Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán tiền (khái niệm, kiểm soát nội bộ, kế toán thu, chi tiền,...), kế toán các khoản phải thu (kiểm soát nội bộ, kế toán phải thu khách hàng, kế toán phải thu khác, kế toán dự phòng phải thu khó đòi,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kế toán tài chính, Bài giảng Kế toán tài chính, Kế toán tiền, Kiểm soát nội bộ, Kế toán các khoản phải thu, Kế toán dự phòng, Kế toán chi tiền

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:01/09/2017 | Lượt xem:146 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận