Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 6

Sau khi hoàn tất chương, sinh viên có những khả năng: Phân biệt được khái niệm về Intranet, Extranet và vùng DMZ. Trình bày mô hình mạng an toàn với vùng DMZ. Hiểu được khái niệm VLAN, ích lợi và kỹ thuật xây dựng mô hình mạng với VLAN. Trình bày được khái niệm NAT-PAT và ứng dụng của NAT-PAT trong việc xây dựng mô hình mạng an toàn.

Từ khóa: Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông, Mạng máy tính và truyền thông, Mạng máy tính, Các mô hình mạng an toàn, Mạng LAN ảo, Vùng phi quân sự

pdf 18 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/02/2018 | Lượt xem:158 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận