Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 4

Sau khi hoàn tất chương 4, sinh viên có những khả năng: Trình bày được khái niệm về mật mã. Phân biệt được các giải thuật dùng trong mật mã như giải thuật băm, đối xứng và bất đối xứng. Trình bày được ứng dụng của mật mã trong an ninh mạng. Hiểu được khái niệm cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI). Trình bày được khái niệm chữ ký số, chứng chỉ số và việc quản lý chữ ký điện tử và chứng chỉ số.
Đăng nhập để bình luận