Bài giảng lý thuyết mạch

Lý thuyết mạch là một trong số các môn cơ sở của kỹ thuật điện tử, viễn thông, tự
động hoá, nhằm cung cấp cho sinh viên khả năng nghiên cứu các mạch tương tự,
đồng thời nó là cơ sở lý thuyết để phân tích các mạch số. Với ý nghĩa là một môn
học nghiên cứu các hệ thống tạo và biến đổi tín hiệu, nội dung cơ sở lý thuyết mạch
(basic circuits theory) chủ yếu đi sâu vào các phương pháp biểu diễn, phân tích, tính
toán và tổng hợp các hệ thống điện tạo và biến đổi tín hiệu dựa trên mô hình các các
thông số & các phần tử hợp thành điển hình.
Đăng nhập để bình luận