Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 9 - GV. Đinh Thiện Đức

Chương 9 Tối đa hoá lợi nhuận và cung, cùng tìm hiểu chương học với những kiến thức về bản chất của các hãng, mô hình hành vi của hãng, tối đa hóa lợi nhuận, doanh thu cận biên,...
Đăng nhập để bình luận