Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 4 - GV. Đinh Thiện Đức

Chương 4 Ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập, chương học này trình bày kiến thức về hàm cầu, tính thuần nhất, thu nhập thay đổi, hàng hóa thông thường và cấp thấp, quy luật Engel,...

Từ khóa: Lý thuyết kinh tế học vi mô, Kinh tế học vi mô, Bài giảng lý thuyết kinh tế vi mô, Học thuyết kinh tế, Lý thuyết kinh tế, Quy luật Engel

pdf 39 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/02/2017 | Lượt xem:88 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận