Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 12 - GV. Đinh Thiện Đức

Chương 12 Mô hình về cạnh tranh không hoàn hảo, cùng nghiên cứu chương học này để hiểu khái quát cạnh tranh không hoàn hảo là hình thức cạnh tranh chiếm ưu thế trong các ngành sản xuất mà ở đó, các doanh nghiệp phân phối hoặc sản xuất có đủ sức mạnh và thế lực để có thể chi phối giá cả các sản phẩm của mình trên thị trường.
Đăng nhập để bình luận