Bài giảng Lý thuyết đồ thị (Graph theory) - Chương 1: Giới thiệu tổng quan

Chương 1: Giới thiệu tổng quan trình bày khái niệm đồ thị, một số lĩnh vực ứng dụng của đồ thị; định nghĩa; một số đồ thị đặc biệt; biểu diễn đồ thị; đường đi và chu trình; liên thông và thành phần liên thông; một số vấn đề liên quan đến cài đặt đồ thị.

Từ khóa: Lý thuyết đồ thị, Bậc của đỉnh, Định nghĩa đồ thị, Bài tập đồ thị, Bài giảng lý thuyết đồ thị, Ứng dụng đồ thị

pdf 18 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/04/2016 | Lượt xem:84 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận