Bài giảng luật đấu thầu

Áp dụng Luật đấu thầu, pháp luật có liên quan, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế (Điều 3)
1. Các hoạt động đấu thầu phải tuân thủ theo quy định của Luật này
2. Nếu có đặc thù về đấu thầu quy định ở luật khác thì áp dụng theo quy định của luật đó.
3. Đấu thầu đối với các dự án ODA thực hiện theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế
Thông tin về đấu thầu (Điều 5)
1. Tờ báo về Đấu thầu
2. Trang thông tin điện tử về Đấu thầu

Từ khóa: Bài giảng luật đấu thầu, luật đấu thầu, bài giảng marketing ngân hàng, tài liệu ngân hàng, quảng cáo cho ngân hàng, marketing sản phẩm

ppt 18 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:15/04/2013 | Lượt xem:213 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận