Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 4 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

Chuyên đề 4 trình bày về kiểm toán nợ phải thu khách hàng. Chuyên đề này tập trung vào khoản mục nợ phải thu khách hàng, một khoản mục quan trọng trên báo cáo tài chính. Trong chuyên đề này, các bạn sẽ tiếp cận với những chuẩn mực kế toán liên quan, hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình doanh thu và quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng.

Từ khóa: Kiểm toán 2, Bài giảng Kiểm toán 2, Kiểm toán nợ phải thu khách hàng, Nợ phải trả, Kiểm toán nợ phải trả, Kiểm soát nội bộ

pdf 55 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/11/2019 | Lượt xem:70 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận