Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 1 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

Chuyên đề 1 của bài giảng Kiểm toán 2 trình bày về vấn đề trách nhiệm kiểm toán viên. Chuyên đề này giới thiệu những khái niệm chuyên sâu về trách nhiệm kiểm toán viên; bao gồm những trách nhiệm chung đối với công việc kiểm toán báo cáo tài chính, cũng như các trách nhiệm cụ thể đối với gian lận, sai sót hay các hành vi không tuân thủ.

Từ khóa: Kiểm toán 2, Bài giảng Kiểm toán 2, Trách nhiệm kiểm toán viên, Kiểm toán viên, Dịch vụ kiểm toán, Kiểm toán báo cáo tài chính

pdf 23 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/11/2019 | Lượt xem:73 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận