Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về kiểm soát nội bộ. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Giải thích được cấu trúc hệ thống kiểm soát nội bộ trong một tổ chức, trình bày được cách thức đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ phục vụ cho việc kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận