Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

Chương 1 của bài giảng Kiểm toán 1 giới thiệu những vấn đề cơ bản về báo cáo tài chính. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Giải thích được bản chất của báo cáo tài chính (BCTC), giải thích được khái niệm "trung thực và hợp lý" và trình bày các nguyên tắc ghi nhận và đánh giá các khoản mục trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận