Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 5 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 5 Kỹ thuật mạng trong quản lý gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Giới thiệu về kỹ thuật mạng, bài toán tìm đường ngắn nhất, giải bài toán tìm đường ngắn nhất bằng Excel, bài toán cây bao trùm tối thiểu, bài toán luồng cực đại, giải bài toán tìm luồng cực đại bằng Excel,...
Đăng nhập để bình luận