Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 3 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 3 Lập trình tuyến tính có mục tiêu như trình bày đặc điểm của bài toán QHTT, phân biệt các dạng bài toán QHTT, ứng dụng cách xây dựng mô hình cho bài toán QHTT, sử dụng một số công cụ máy tính để giải bài toán QHTT, giải thích kết quả sau khi giải bài toán QHTT.
Đăng nhập để bình luận