Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 2 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

Chương 2 Phân tích ra quyết định của Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng với mục tiêu trình bày các thành phần của quyết định, chọn lựa được quyết định trong các tình huống không xác suất, có xác suất, có thông tin bổ sung.
Đăng nhập để bình luận