Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng: Chương 1 - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

Mục tiêu của bài giảng chương 1 Tổng quan về khoa học quản lý giúp các bạn phát biểu ý nghĩa của KHQL, mô tả được các ứng dụng của KHQL, trình bày được qui trình của KHQL, trình bày được các vấn đề ra quyết định, mô tả được vai trò của mô hình toán.
Đăng nhập để bình luận