Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 5

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán các khoản đầu tư, kế toán chứng khoán kinh doanh, kế toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, kế toán đầu tư vào công ty con, kế toán góp vốn vào công ty liên doanh, kế toán đầu tư khác, kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận