Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán cho vốn chủ sở hữu

Sau khi học xong chương này, người học sẽ hiểu và thực hiện các nội dung: Nhận biết được một khoản thuộc vốn chủ sở hữu, hiểu được mục đích sử dụng của những khoản thuộc vốn chủ sở hữu, ghi nhận và theo dõi những khoản thuộc vốn chủ sở hữu, trình bày các chỉ tiêu thuộc vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính.

Từ khóa: Kế toán tài chính, Kế toán vốn chủ sở hữu, Khoản thuộc vốn chủ sở hữu, Vốn đầu tư của chủ sở hữu, Tài khoản kế toán

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:19 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận