Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán các khoản phải trả cho người lao động

Sau khi học xong chương này, người học sẽ: Hiểu được các khoản trích theo lương, phải trả người lao động, hiểu được phương pháp kế toán các khoản trích theo lương, phải trả người lao động, thực hiện được hạch toán, tính toán, trình bày thông tin về các khoản phải trả người lao động, trích theo lương trên BCTC.

Từ khóa: Kế toán tài chính, Khoản trích theo lương, Chứng từ kế toán, Kế toán phải trả NLĐ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

pdf 48 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:20 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận