Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán nguồn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Sau khi học xong chương này, người học có thể: Phân loại và nguyên tắc ghi nhận NL, VL, CCDC, xác định giá trị của NL, VL, CCDC, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch kinh tế liên quan đến NL, VL, CCDC, vận dụng hạch toán kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến NL, VL, CCDC, trình bày thông tin về NL, VL, CCDC trên báo cáo tài chính.

Từ khóa: Kế toán tài chính, Giao dịch kinh tế, Hạch toán kế toán, Phương pháp tính giá, Phương pháp kế toán hàng tồn, Quy trình nhập xuất hàng tồn

pdf 60 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:14 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận