Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Mục tiêu của Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán nhằm giúp người học có thể nắm được những vấn đề chung về vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, phương pháp kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, trình bày thông tin về vốn bằng tiền và các khoản thanh toán trên báo cáo tài chính.
Đăng nhập để bình luận