Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán nợ phải trả

Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả.

Từ khóa: Bài giảng Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính, Kế toán nợ phải trả, Tài khoản kế toán, Xử lý các giao dịch

pdf 17 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/06/2020 | Lượt xem:29 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận