Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến TSCĐ, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến TSCĐ. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận