Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị

Nội dung chính trong chương 1 "Tổng quan về kế toán quản trị" gồm có: Đối tượng sử dụng thông tin kế toán, các phân hệ của hệ thống kế toán, phân biệt kế toán tài chính & kế toán quản trị, chất lượng của thông tin kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận