Bài giảng Kế toán doanh nghiệp (Th.S Đinh Xuân Dũng) - Chương 7: Kế toán thành phẩm, bán hàng ,xác định và phân phối kết qủa kinh doanh

Nội dung chương 7: Nhiệm vụ kế toán thành phẩm, bán hàng và kết quả kinh doanh, kế toán thành phẩm, hàng hoá và giá vốn hàng bán, kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu, kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp,...Mời các bạn tham khảo!
Đăng nhập để bình luận