Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 4 (phần 2) - Nguyễn Tâm Hiền

Bài giảng Hệ thống viễn thông - Chương 4 (phần 2) tiếp tục trình bày về mạng tích hợp số đa dịch vụ băng rộng B-ISDN với những nội dung cụ thể như sau: Mô hình giao thức chuẩn B-ISDN, công nghệ truyền dẫn trên B-ISDN, nguyên lý cơ bản của ATM, khả năng dịch vụ của B-ISDN.
Đăng nhập để bình luận