Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 (2016): Chương 6 - Vũ Quốc Thông

Chương 6 - Một số chủ đề liên quan đến phần mềm kế toán. Chương này trình bày một số chủ đề liên quan: Vị trí của phần mềm kế toán (PMKT) trong hệ thống thông tin kế toán, mô hình hoạt động trên PMKT, lợi ích của việc ứng dụng PMKT, tiêu chuẩn và điều kiện của PMKT, điều kiện cho việc áp dụng PMKT, phân loại phần mềm kế toán, đánh giá và các tiêu chí lựa chọn PMKT, quy trình đưa PMKT viết sẵn vào sử dụng.
Đăng nhập để bình luận