Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 (2016): Chương 5 - Vũ Quốc Thông

Chương 5 - Tổ chức dữ liệu kế toán. Mục tiêu học tập của chương này gồm có: Trình bày các khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) kế toán, giải thích cơ sở dữ liệu liên kết (Relational Database), thực hành truy vấn thông tin với ngôn ngữ CSDL SQL.
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)