Bài giảng Địa chất công trình: Chương 5 - Nước dưới đất

Chương 5 Nước dước đất trình bày về các tính chất chứa nước của đất đá, chất lượng và trữ lượng của nước dưới đất, các hình thức hệ thống hóa kết quả thí nghiệm nước.
Đăng nhập để bình luận