Bài giảng Đánh giá tác động môi trường - Chương 3: Kỹ thuật và phương pháp dùng cho EIA

Nội dung "Bài giảng Đánh giá tác động môi trường - Chương 3: Kỹ thuật và phương pháp dùng cho EIA" tập trung vào những kiến thức cơ bản về quy trình tổng quát, kỹ thuật dự báo, các phương pháp thường dùng.
Đăng nhập để bình luận