Bài giảng Cơ học đất: Chương 3 - ThS. Phạm Sơn Tùng

Bài giảng Cơ học đất - Chương 3: Ứng suất trong khối đất, trình bày các kiến thức: ứng suất do trọng lượng bản thân đất, ứng suất do tải trọng ngoài. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.
Đăng nhập để bình luận