Bài giảng Chương 4: Những vấn đề chung về quản trị tài chính doanh nghiệp

Doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh; tài sản của doanh nghiệp; doanh thu của doanh nghiệp; chi phí của doanh nghiệp;... là những nội dung chính mà "Bài giảng Chương 4: Những vấn đề chung về quản trị tài chính doanh nghiệp" hướng đến trình bày.
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)