Bài giảng Chương 2: Các phương pháp đánh giá và theo dõi tình trạng dinh dưỡng

Bài giảng Chương 2: Các phương pháp đánh giá và theo dõi tình trạng dinh dưỡng với mục tiêu giúp sinh viên sau khi học xong bài này nêu được khái niệm về đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng thường sử dụng; nêu được phương pháp nhân trắc học: kỹ thuật thu thập số liệu, các chỉ số thường dùng, cách nhận định kết quả;...
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)