Bài giảng Bài 5: Quyền tác giả và quyền liên quan

Bài giảng Bài 5: Quyền tác giả và quyền liên quan trình bày 4 nội dung chính. Nội dung thứ nhất trình bày những vấn đề cơ bản về quyền tác giả, nội dung hai trình bày về quyền tác giả và quyền liên quan, nội dung 3 trình bày quyền sở hữu quyền tác giả và nội dung 4 trinh bày về việc sử dụng tác phẩm thuộc quyền sở hữu của người khác.
Đăng nhập để bình luận