Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 1: Những vấn đề chung về Khoa học bảo hộ lao động

Nội dung của bài giảng trình bày những vấn đề chung về Khoa học bảo hộ lao động, một số vấn đề về luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động, những khái niệm về bảo hộ lao động, nội dung chủ yếu của công tác bảo hộ lao động.

Từ khóa: Bài giảng An toàn lao động, Khoa học bảo hộ lao động, Chính sách bảo hộ lao động, Chế độ bảo hộ lao động, Công tác bảo hộ lao động

pdf 65 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/09/2019 | Lượt xem:58 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận